SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2020: ‭636 096‬ EUR
 Partneri
 Mediálni partneri
 Médiá, rozhovory


Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019


Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Najčastejšie otázky

Doklad o zdravotnej prehliadke

Dávame do pozornosti všetkým členom SAFKST s odkazom na ustanovenia Zákona c. 440/2015 Z.z., Zákon o športe a o zmene niektorých zákonov (v znení č. 354/2016 Z.z., 335/2017Z.z., 177/2018 Z.z.)
Povinnosť vyplývajúcu z paragrafu 5 odst.8 citovaného zákona na povinnosť športovca predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti športovca.
show full article...

Ako zaregistrovať oddiel/fitness centrum v SAFKST?

Treba dvojmo vyplniť tlačivo Evidenčná prihláška člena a poslať obe kópie na adresu sekretariátu SAFKST vrátane
  • Stanovy (v prípade Občianskeho združenia)
  • Oznámenie o pridelení identifikačného čísla IČO
  • Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu podpísanú zakladajúcimi členmi (v prípade Občianskeho združenia)
. Súčasne je potrebné uhradiť na účet SAFKST ročný členský poplatok podľa platného cenníka link.... Číslo účtu SAFKST je 584750103/7500 IBAN: SK21 7500 0000 0005 8475 0103 Po obdržaní poplatku a vyplnených tlačív Vám pošleme 1 x potvrdenú prihlášku späť.

Ako zaregistrovať pretekára pre súťaže v SAFKST?

Treba vyplniť 2x tlačivo Prihláška na registráciu člena a odovzať zástupcovi klubu za ktorý budete pretekať. Zástupca klubu zašle 1x Prihlášku na poštovú doručovaciu adresu SAFKST, P.O.Box 126, 850 00 Bratislava. Zástupcovi klubu uhradiť poplatok za vystavenie registračného preukazu a ročný členský poplatok podľa aktuálneho cenníka SAFKST, následne zástupca klubu poukáže túto čiastku prostredníctvom Informačného systému v ktorom sa pri zaevidovaní člena sekretariátom vygeneruje variabilný symbol pre platbu. Číslo účtu SAFKST je IBAN: SK21 7500 0000 0005 8475 0103. Po obdržaní poplatku, vyplnenej prihlášky pošleme zástupcovi klubu na adresu klubu nový registračný preukaz. Je potrebné zástupcovi klubu poslať aj fotografiu v elektronickej podobe, ktorú následne uloží do Informačného systému SAFKST. 1x Prihlášku si ponechá zástupca klubu vo svojej klubovej evidencii.

Ako sa prihlásiť na súťaž organizovanú subjektom SAFKST?

Prihlasovanie na súťaže je možné pre členov SAFKST, ktorí majú zaplatené ročné členské poplatky, výlučne prostredníctvom subjektu (oddielu) SAFKST cez Informačný systém SAFKST v súlade so schválenými propozíciami.

Ako sa prihlásiť na školenie trénerov a čo k tomu potrebujem?

Stačí vyplniť prihlášku na školenie a zaslať ju mailom na adresu: safkst@gmail.com. Ak nemáte doteraz žiadnu kvalifikáciu trénera, musíte najprv absolvovať školenie trénerov I.stupňa. S týmto typom školenia môžete pracovať vo fitness centre, ako cviciteľ / ka, prípadne ako osobný tréner/ka. Základným predpokladom pre absolvovanie takéhoto školenia je, v zmysle zákona o športe, dovŕšený vek 18 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie. Po absolvovaní tohto školenia môžete v ďalšom období absolvovať postupne aj vyššie stupne trénerských školení.

Ako predĺžiť platnosť Osvedčenia trénera (neplatného preukazu trénera)?

Treba zaslat na adresu sekretariátu do Bratislavy neplatné osvedčenie (preukaz) a na účet SAFKST poukázat poplatok 15.- EUR podľa aktuálne platného cenníka. Obratom Vám zašleme nové Osvedčenie trénera príslušného stupňa. Platnosť takéhoto osvedčenia je 5 rokov. Číslo účtu SAFKST je IBAN: SK21 7500 0000 0005 8475 0103.

Ako predĺžiť platnosť licenčnej karty pretekára?

Zástupca klubu zašle neplatnú licenčnú kartu na adresu SAFKST, P.O.Box 126, 850 00 Bratislava, v informačnom systéme SAFKST vygeneruje poplatok podľa aktuálneho cenníka SAFKST za vystavenie nového registračného preukazu člena SAFKST danému členovi. Následne zástupcovi klubu po úhrade poplatku na číslo účtu IBAN: SK21 7500 0000 0005 8475 0103 bude odoslaný nový registračný preukaz na adresu klubu.