SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel: + 421 2 49 249 199
  Tel.: +421 908 965 156
 
  Fax: + 421 2 49 249 559
 Odkazy

 Sponzori

Reklamní partneri

Multimediálny partner


 

Marketingový partner

 Médiá, rozhovory
Vaško - Peter Tatarka
17.11.2018

Vaško - Peter Tatarka
14.11.2018

Vaško - Miroslav Škadra
6.11.2018

Vaško - Michal Barbier
4.11.2018

média archív ...

Ako zaregistrovať oddiel/fitness centrum v SAFKST?

Treba dvojmo vyplniť tlačivo Evidenčná prihláška člena a poslať obe kópie na adresu sekretariátu SAFKST do Bratislavy. Súčasne je potrebné uhradiť na účet SAFKST ročný členský poplatok (50.- EUR). Číslo úctu SAFKST je 584750103/7500. Po obdržaní poplatku a vyplnených tlačív Vám pošleme 1 x potvrdenú prihlášku späť.

Ako zaregistrovať pretekára pre súťaže v SAFKST?

Treba vyplniť 1 x tlačivo Prihláška na registráciu pretekára a spolu s fotografiou pretekára s veľkosťou 3 x 3,5 cm zaslať na adresu sekretariátu do Bratislavy. Súčasne je potrebné uhradiť na účet SAFKST poplatok za vystavenie licenčnej karty ( 10.- EUR ). V prípade, že potrebujete aj licenčnú známku pre účely súťaže, treba poslať aj poplatok za licenčnú známku pre aktuálny rok ( 3.- EUR ). Číslo účtu SAFKST je 584750103/7500. Po obdržaní poplatku, vyplnenej prihlášky a fotografie Vám pošleme vystavenú licenčnú kartu.

Ako sa prihlásiť na súťaž organizovanú subjektom SAFKST?

Je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v propozíciách konkrétnej súťaže. Pokiaľ ste registrovaný v oddiele / fitness centre, ktoré je členom SAKFST, stačí sa spravidla prihlásiť mailom, písomne alebo telefonicky na zadaných kontaktoch. Pokiaľ nie ste registrovaný v žiadnom oddiele / fitness centre, prípadne tento váš oddiel nie je registrovaný v SAKFST, môžete požiadať o individuálnu registráciu ( poplatok je 50.- EUR ) . Propozície súťaží SAKFST nájdete na našej webovej stránke na pod stránke Propozície.

Ako sa prihlásiť na školenie trénerov a čo k tomu potrebujem?

Stačí vyplniť prihlášku na školenie a zaslať ju mailom na adresu: safkst@gmail.com. Ak nemáte doteraz žiadnu kvalifikáciu trénera, musíte najprv absolvovať školenie trénerov I.stupňa. S týmto typom školenia môžete pracovať vo fitness centre, ako cviciteľ / ka, prípadne ako osobný tréner/ka. Základným predpokladom pre absolvovanie takéhoto školenia je, v zmysle zákona o športe, dovŕšený vek 18 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie. Po absolvovaní tohto školenia môžete v ďalšom období absolvovať postupne aj vyššie stupne trénerských školení.

Ako predĺžiť platnosť Osvedčenia trénera (neplatného preukazu trénera)?

Treba zaslat na adresu sekretariátu do Bratislavy neplatné osvedčenie (preukaz) a na účet SAFKST poukázat poplatok 15.- EUR. Obratom Vám zašleme nové Osvedčenie trénera príslušného stupňa. Platnosť takéhoto osvedčenia je 5 rokov. Číslo účtu SAFKST je 584750103/7500.

Ako predĺziť platnosť licenčnej karty pretekára?

Treba zaslať neplatnú licenčnú kartu na adresu sekretariátu do Bratislavy a na účet SAFKST poukázať poplatok 10.- EUR. Obratom  Vám zašleme novú licenčnú kartu platnú 5 rokov. Číslo účtu SAFKST je 584750103/7500.