SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy


Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Partneri MS Fitness 2019
 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Najčastejšie otázky

Doklad o zdravotnej prehliadke

Dávame do pozornosti všetkým členom SAFKST s odkazom na ustanovenia Zákona c. 440/2015 Z.z., Zákon o športe a o zmene niektorých zákonov (v znení č. 354/2016 Z.z., 335/2017Z.z., 177/2018 Z.z.)
Povinnosť vyplývajúcu z paragrafu 5 odst.8 citovaného zákona na povinnosť športovca predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti športovca.
show full article...

Ako zaregistrovať oddiel/fitness centrum v SAFKST?

Treba dvojmo vyplniť tlačivo Evidenčná prihláška člena a poslať obe kópie na adresu sekretariátu SAFKST vrátane
  • Stanovy (v prípade Občianskeho združenia)
  • Oznámenie o pridelení identifikačného čísla IČO
  • Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu podpísanú zakladajúcimi členmi (v prípade Občianskeho združenia)
. Súčasne je potrebné uhradiť na účet SAFKST ročný členský poplatok podľa platného cenníka link.... Číslo účtu SAFKST je 584750103/7500 IBAN: SK21 7500 0000 0005 8475 0103 Po obdržaní poplatku a vyplnených tlačív Vám pošleme 1 x potvrdenú prihlášku späť.

Ako zaregistrovať pretekára pre súťaže v SAFKST?

Treba vyplniť 1 x tlačivo Prihláška na registráciu pretekára a spolu s fotografiou pretekára s veľkosťou 3 x 3,5 cm zaslať na adresu sekretariátu do Bratislavy. Súčasne je potrebné uhradiť na účet SAFKST poplatok za vystavenie licenčnej karty ( 10.- EUR ). V prípade, že potrebujete aj licenčnú známku pre účely súťaže, treba poslať aj poplatok za licenčnú známku pre aktuálny rok ( 3.- EUR ). Číslo účtu SAFKST je 584750103/7500. Po obdržaní poplatku, vyplnenej prihlášky a fotografie Vám pošleme vystavenú licenčnú kartu.

Ako sa prihlásiť na súťaž organizovanú subjektom SAFKST?

Je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v propozíciách konkrétnej súťaže. Pokiaľ ste registrovaný v oddiele / fitness centre, ktoré je členom SAKFST, stačí sa spravidla prihlásiť mailom, písomne alebo telefonicky na zadaných kontaktoch. Pokiaľ nie ste registrovaný v žiadnom oddiele / fitness centre, prípadne tento váš oddiel nie je registrovaný v SAKFST, môžete požiadať o individuálnu registráciu ( poplatok je 50.- EUR ) . Propozície súťaží SAKFST nájdete na našej webovej stránke na pod stránke Propozície.

Ako sa prihlásiť na školenie trénerov a čo k tomu potrebujem?

Stačí vyplniť prihlášku na školenie a zaslať ju mailom na adresu: safkst@gmail.com. Ak nemáte doteraz žiadnu kvalifikáciu trénera, musíte najprv absolvovať školenie trénerov I.stupňa. S týmto typom školenia môžete pracovať vo fitness centre, ako cviciteľ / ka, prípadne ako osobný tréner/ka. Základným predpokladom pre absolvovanie takéhoto školenia je, v zmysle zákona o športe, dovŕšený vek 18 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie. Po absolvovaní tohto školenia môžete v ďalšom období absolvovať postupne aj vyššie stupne trénerských školení.

Ako predĺžiť platnosť Osvedčenia trénera (neplatného preukazu trénera)?

Treba zaslat na adresu sekretariátu do Bratislavy neplatné osvedčenie (preukaz) a na účet SAFKST poukázat poplatok 15.- EUR. Obratom Vám zašleme nové Osvedčenie trénera príslušného stupňa. Platnosť takéhoto osvedčenia je 5 rokov. Číslo účtu SAFKST je 584750103/7500.

Ako predĺziť platnosť licenčnej karty pretekára?

Treba zaslať neplatnú licenčnú kartu na adresu sekretariátu do Bratislavy a na účet SAFKST poukázať poplatok 10.- EUR. Obratom  Vám zašleme novú licenčnú kartu platnú 5 rokov. Číslo účtu SAFKST je 584750103/7500.