SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2020: ‭636 096‬ EUR
 Partneri
 Mediálni partneri
 Médiá, rozhovory


Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019


Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Dokumenty a tlačivá

Evidenčná prihláška Klubu / Oddielu
Prihláška na registráciu člena
Prestupový lístok, ohlásenie prestupu pretekára
Prihláška k štartu na zahraničných súťažiach ako príloha k žiadosti
Smernica o účasti členov SAFKST na zahraničných súťažiach a podujatiach, ktoré nie sú v súťažnom kalendári SAFKST
Štatút CŠČM 2019
Smernica o rozdelení 15 percent Príspevku pre kluby
Smernica SAFKST o členskom ročnom poplatku
Štatút Konferencie
Hlasovací a volebný poriadok
Rokovací poriadok Konferencie
Rokovací poriadok výkonného výboru
Smernica Per Rollam pre SAFKST12/2017/VV
Licenčný a registračný orgán
Antidopingové pravidlá 2020
Súpis dokladov predkladaných na zúčtovanie refundácie nákladov na súťaž SAFKST

   
Cestovné náležitosti

Smernica o cestovných náhradách 2020

Príloha č. 1 Cestovný príkaz

Príloha č. 2 Opatrenie MPSVaR pre SR
Príloha č. 3 Opatrenie MPSVaR pre zahraničie
Príloha č. 4 Dohoda o použití súkromného
motorového vozidla
Príloha č. 5 Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov
Príloha č. 6 Prezenčná listina
Príloha č. 7 Vyúčtovanie pracovnej cesty
Príloha č. 8 Vyúčtovanie ošatného rozhodcov