SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy


Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Partneri MS Fitness 2019
 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Oznam

Oznam - 21.12.2017
Prezident SAFKST si dovoľuje pozvať všetky pretekárky, pretekárov a ich trénerov (vetva fitnes a kulturistiky) na zraz, ktorý je zameraný na výber športovcov do širšej reprezentácie v dlhodobom výhľade. Uskutoční sa 20. januára 2018 o 11:00 hod. v priestoroch fitnescentra PENGYM, Wolkrova 47, 85101 Bratislava (adresa do navigácie je Černyševského 1, Bratislava-Petržalka). Všetci ste srdečne vítaní.

Oznam

Prezident SAFKST si dovoľuje pozvať všetky pretekárky, pretekárov a ich trénerov (vetva fitnes a kulturistiky) na zraz, ktorý je zameraný na výber športovcov do širšej reprezentácie v dlhodobom výhľade. Uskutoční sa 20. januára 2018 o 11:00 hod. v priestoroch fitnescentra PENGYM, Wolkrova 47, 85101 Bratislava (adresa do navigácie je Černyševského 1, Bratislava-Petržalka). Všetci ste srdečne vítaní.

O nás v TV JOJ

V televíznych novinách na TV JOJ zo Slovenskou reprezentantkou Alžbetou Peťkovou a prezidentom SAFKST Borisom Mlsnom o tohtoročných úspechoch Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja.

OZNAM

07.12.2017
Dňa 6.12.2017 boli na základe priamych a nepriamych dôkazov podané trestné oznámenia na Ing. Samuela Pavlíka a Ladislava Meška na Okresnú prokuratúru Bratislava III.

Čo je to za dobu? Ako je to možné, že pán Korpáš príde

Čo je to za dobu? Ako je to možné, že pán Korpáš príde do spravodajstva a napíše fikciu "maturitnú esej" ako som úžasne pracoval v SAFKSTe a "nikto to nevidel aký som bol dobrý"
Prepáčte, chcem vysloviť svoj vlastný názor: Čo je to za dobu? Ako je to možné, že pán Korpáš pride do spravodajstva a napíše fikciu "maturitnú esej" ako som úžasne pracoval v SAFKSTe a "nikto to nevidel aký som bol dobrý" a uverejní sa v TASR ?! Nikto sa nepýta, či je to pravda?!
čítať celý článok...

Čo je to za dobu? Ako je to možné, že pán Korpáš pride do spravodajstva a napíše fikciu "maturitnú esej" ako som úžasne pracoval v SAFKSTe a "nikto to nevidel aký som bol dobrý"

Prepáčte, chcem vysloviť svoj vlastný názor: Čo je to za dobu? Ako je to možné, že pán Korpáš pride do spravodajstva a napíše fikciu "maturitnú esej" ako som úžasne pracoval v SAFKSTe a "nikto to nevidel aký som bol dobrý" a uverejní sa v TASR ?! Nikto sa nepýta, či je to pravda?! čítať celý článok...

Veľká cena Detvy - 19.11.2017

Veľká cena Detvy - pohárová súťaž vo fitnes, bodyfitnes,
bikiny fitnes, bikiny fitnes masters, wellness fitnes a women´s physique žien - Detva 19.11.2017

Výsledky súťaží Fitnes a Kulturistiky

IFBB Diamond Cup Milano - 24-25.11.2017, Milano, Italy
link...
Veľká cena Nitry - Pohárová súťaž fitnes detí Nitra 25.11.2017
link...
Veľká cena Detvy - pohárová súťaž vo fitnes, bodyfitnes, bikiny fitnes, bikiny fitnes masters, wellness fitnes a  women´s physique žien Detva 19.11.2017
link...
IFBB World Junior & Masters Championships Bistrita, Rumunsko 10-13.11.2017
link...
IFBB Men’s World Amateur Championships Benidorm, Alicante, Španielsko 3-6.11.2017
link...

Zloženie komisie FaK

Vyjadrenie prezidenta SAFKST k situácii v IFBB a k spolupráci s Andrejom Mozolánim.

Vyjadrenie prezidenta SAFKST k situácii v IFBB a k spolupráci s Andrejom Mozolánim.
26.11.2017
V auguste ma oslovil Andrej Mozoláni, s ktorým sme sa na osobnom stretnutí dohodli na spoločnej súťaži, plánovanej na rok 2018. Po oddelení/vylúčení IFBB Professional League od IFBB International som mu oznámil, že nakoľko SAFKST je stálym členom IFBB International, k čomu nás viaže dlhodobá úspešná spolupráca a nevyhnutnosť z hľadiska dodržiavania zákona o športe (IFBB International je jedinou celosvetovou organizáciou pre fitnes a kulturistiku na svete uznanou WADA a zároveň zaradenou do SportAccord-u a vylúčenie Slovenska z IFBB by znamenalo aj nedodržanie podmienok na štatút národného športového zväzu, čo by viedlo k neudeleniu finančného príspevku pre SAFKST zo strany štátu), nebudeme môcť s ním spoluorganizovať jeho súťaž, nakoľko sa rozhodol ju organizovať v spolupráci s IFBB Professional League. Zároveň som mu oznámil, že ak bude túto súťaž organizovať, v dôsledku pravidiel, ktoré boli schválené na Svetovom kongrese IFBB v Benidorme, bude vylúčený z IFBB International a pravdepodobne aj zo SAFKST, pretože ako členská krajina sme viazaní dodržiavaním pravidiel IFBB.
príloha č.1 (Comunicado Las Vegas CSFF)
príloha č.2 (Facts Legacy 2)
Mgr. Boris Mlsna
prezident SAFKST

Základným dôvodom odvolania bolo neplnenie si povinností generálneho sekretára

23.11.2017
Vyhlásenie prezidenta SAFKST k veci odvolania pána Ladislava Meška z funkcie generálneho sekretára SAFKST.
 
Vzhľadom na dotazy členskej základne vo veci odvolania pána Ladislava Meška z funkcie generálneho sekretára si dovoľujem informovať členov SAFKST o dôvodoch a skutočnostiach, ktoré boli príčinou odvolania generálneho sekretára. Hneď na úvod treba poznamenať, že základným dôvodom odvolania bolo neplnenie si povinností generálneho sekretára, z ktorých vyberáme:
  1.  Generálny sekretár si nesplnil povinnosť pripraviť potrebné náležitosti na Majstrovstvá sveta mužov napriek tomu, že národné asociácie boli upozorňované zo strany IFBB na dôležitosť bankových platieb za delegátov a extra delegátov. SAFKST na šampionáte zaplatila pokutu 850€, keďže generálny sekretár nespracoval, nepripravil a nedal schváliť platbu na bankový prevod podľa požiadaviek IFBB, ktoré obdržal z IFBB.  
  2. Pri podrobnej kontrole ekonómky pani Veroniky Véghovej sa zistilo, že sekretár pred majstrovstvami Európy vystavil platobný príkaz, ktorý zahŕňal aj platby za nové preukazy IFBB, a to 30€ za každého pretekára a platobný príkaz (ktorý bol uhradený) a o tejto skutočnosti neinformoval prezidenta  SAFKST. Prezident a vedúci výpravy na šampionáte zaplatili uvedený  poplatok duplicitne. Po kontrole prišla na túto skutočnosť až ekonómka SAFKST a upozornila generálneho sekretára v mesiaci október, aby spísal oficiálnu žiadosť o vrátenie platby. Prezident ho telefonicky z Majstrovstiev sveta juniorov a masters v Rumunsku dňa 10.11.2017 upozornil na duplicitnú platbu, pričom dohodol s predstaviteľmi IFBB, že po prijatí žiadosti sumu obratom vrátia. Generálny sekretár odmietol splniť túto úlohu. Aby SAFKST neprišla o tieto finančné prostriedky, namiesto generálneho sekretára, ktorý túto situáciu spôsobil,  musela ju vyriešiť  pani ekonómka Veronika Véghová. 
  3. Pán Ladislav Meško prekročil svoje právomoci a v rozpore so svojimi úlohami ako generálneho sekretára riešil a prijímal vyjadrenia a riešil problematiku voči rozhodcom, hoci mu to neprináležalo. Namiesto postúpenia správy Výkonnému výboru a Komisii fitnes a kulturistiky, aj po upozornení od prezidenta jednal nad rámec svojich právomoci. 
  4. Pán Ladislav Meško do dátumu, kedy bol odvolaný (14.11.2017) nebol schopný spracovať vyúčtovanie výjazdu na Majstrovstvá Európy v Santa Susanna aj napriek k tomu, že všetky podklady mu boli trénermi aj prezidentom odovzdané. Keď ho dňa 7.10.2017 Komisia fitnes a kulturistiky opakovane vyzvala na vyúčtovanie, odpoveď znela, že si to ešte musí uzavrieť.  O podobný prístup a nevyúčtovanie sa jednalo aj v prípade Majstrovstiev sveta mužov a Majstrovstiev sveta juniorov a masters. 
  5. Pán Ladislav Meško odovzdal originálne kompletné ekonomické podklady, prezenčné listiny a dokumenty po kompletnej kontrole a príprave materiálov a podkladov ekonómkou pani Véghovou (11.10.2017 – 24.10.2017) bez preberacieho protokolu pánovi Samuelovi Pavlíkovi. Pani Véghová pripravila kompletný materiál pre výkon kontroly aj s evidenciou dokladov. Vedenie SAFKST konštatuje, že pán Samuel Pavlík nebol spôsobilý vykonať kontrolu v zmysle Stanov a Zákona o športe, nakoľko v zmysle Zákona o športe 440/2015 Z.z. a  čl. XXVI. Stanov SAFKST bod 2. a bod 6. nebol spôsobilý na výkon kontroly (nevykonal skúšku od zvolenia do 90 dní z objektívnych dôvodov, ale ani na pokuse o vykonanie skúšky kontrolóra na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu dňa 31.10.2017 nebol úspešný), čím mu zanikla funkcia kontrolóra. Vedenie SAFKST sa samozrejme všetkými zisteniami bude zaoberať, ale bude potrebné vykonať výkon kontroly v zmysle zákona a stanov. 
  6. Pán Ladislav Meško bol niekoľkokrát ústne napomenutý vedením na nemiestne zasahovanie do chodu výkonného výboru a komisie a taktiež musel byť upozornený, že jeho pozícia je generálny sekretár, ktorého činnosť riadi Výkonný výbor a prezident SAFKST a mal plniť povinnosti z toho mu vyplývajúce v zmysle rozhodnutí prezidenta a Výkonného výboru SAFKST. 
  7. Z uvedených skutočností vyplýva, že pán Ladislav Meško nevykonával činnosti a úlohy načas, uložené mu  prezidentom a VV SAFKST. 
Vzhľadom na takýto prístup nebolo možné pokračovať v spolupráci s pánom Meškom na činnostiach, ktoré zabezpečujú bezproblémový chod asociácie v súlade so zákonom a stanovami. Výkonný výbor sa rozhodol odvolať ho z funkcie generálneho sekretára, postúpil vec disciplinárnej komisii, ktorá pánovi Meškovi pozastavila činnosť.
Vedenie SAFKST konštatuje, že z materiálov, ktoré boli nájdené v mailovej komunikácii za SAFKST posielanej pánom Meškom tretím osobám sa nachádzajú komentáre znevažujúce činnosť prezidenta a Výkonného výboru SAFKST.
Vedenie SAFKST hodnotí túto činnosť pána Meška ako v rozpore zo stanovami, kedy namiesto plnenia si povinností generálneho sekretára venoval svoj čas, podľa informácií viacerých členov SAFKST, organizovaniu petície, respektíve snahe o odvolanie vedenia SAFKST. V takomto duchu sa jednoducho nedá pracovať a ako vidieť, vyplávalo nespočetné množstvo problémov, ktoré bude treba bezodkladne riešiť. To bude predmetom ďalšej pripravovanej informácie pre členov SAFKST.
 
                                                                                                                                                                  Mgr. Boris Mlsna
                                                                                                                                                                  prezident SAFKST
123456789