SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

5/5

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...
QR code

Ako si založiť klub podľa platnej legislatívy Minsterstva Školstva

 • Added: 08.07.2018   |   636 readings / views
Klub podľa platnej legislatívy Ministerstva školstva by mal byť založený najbežnejšie formou občianskeho združenia.
Registrácia občianskeho združenia (dalej len o.z.) prebieha v nasledujúcich krokoch:
Osobne podať žiadosť o založenie o.z. na Ministerstve vnútra SR, Drieňová 22, sekcia verejnej správy na odbore všeobecnej vnútornej správy oddelenie registrácií (s informáciami uvedenými nižšie), alebo
vyplnením formulára na stránkach spoločnosti www.firmaren.sk/zalozenie-obcianskeho-zdruzenia
kde vyplníte nasledovné náležitosti:

Názov občianskeho združenia (nemusí sa používať o.z. v názve)
Sídlo
 • Adresa
 • Súpisné číslo
 • Orientačné číslo
 • Mesto / Obec
 • PSČ

Orgány
 • Štatutárny orgán - Prezident
 • Najvyšší orgán - Členská schôdza
Mail objednávateľa
Zľavový kupón 10% (platí do 15. augusta 2018) uvediete SAFKST2018

Zakladatelia
Zakladajúci člen 1 - 3 (ku všetkým 3 zakladateľom je potrebné vyplniť všetky údaje)
Na založenie o.z. je potrebné uviesť všetkých troch členov
 • Titul
 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska
 • Súpisné číslo
 • Orientačné číslo
 • Mesto / Obec
 • PSČ
 • Dátum narodenia
 • Rodné číslo
Ciele o.z. ako športového klubu (všeobecné znenie)
 • Cieľom činnosti yyy o.z. je vyvíjať aktivitu športu, ktorá smeruje k zvyšovaniu kondície, fyzickej zdatnosti, bez poškodenia zdravia nielen vo vrcholovom športe občanov.
 • Svojou činnosťou a aktivitami obzvlášť pôsobiť so zreteľom na mládež, túto získať pre aktívne trávenie voľného času prostredníctvom športu pre fitnes, kulturistiku a silový trojboj.
 • Organizovať súťaže, podujatia, semináre, akcie, prostredníctvom ktorých chceme poukazovať na pozitívny vplyv fitnes, kulturistiky a silového trojboja.
 • V spolupráci s ostatnými telovýchovnými a športovými organizáciami na Slovensku sa podieľa na tvorení slovenskej reprezentácie.
 • Uskutočnovať výber talentov z rekreačných foriem športovej činnosti za účelom zaradenia do výkonnostného športu.
 • Sústavne sleduje a podporuje rast svojich špičkových športovcov a vytvára podmienky pre dosiahnutie ich vrcholových výkonov doma i v zahraničí  .
 • Vyvíja učebno-metodickú činnosť, organizuje školenia semináre a iné akcie.
 • Poskytuje pomoc pri vytváraní materiálnych a finančných podmienok pre súťažnú a rekreačnú športovú činnosť.
 • Zabezpečuje prenájom priestorov, športového náradia a pomôcok pre fitnes, kulturistiku a silový trojboj.
Za účelom naplnenia týchto cieľov bude yyy o.z. najmä:
 • Organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia
 • Realizoavť publikačné a konzultačné aktivity
 • Presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni
 • Uskutočňovať iné podporné aktivity

Obratom Vám bude vystavená faktúra na úhradu založenia o.z.

Následne po uhradení Vám bude mailom doručené splnomocnenie pre zastupovanie pri založení o.z. a stanovy o.z so všetkými základnými bodmi vrátane zapracovaných cieľov o.z. Splnomocnenie je potrebné podpísať na Notárskom úrade poprípade matrike a obratom zaslať poštou 1. triedou doporučene (kvôli sledovaniu zásielky) na adresu sprostredkovateľskej firmy, ktorá bude uvedená v predchádzajúcej . mailovej komunikácii. Sprostredkovateľská firma Vám nepotvrdí prijatie dokumentov dá sa to však v prípade netrpezlivosti odkomunikovať telefonicky.

Po registrácii o.z. Vám budú mailom doručené stanovy potvrdené Ministerstvom Vnútra a zároveň aj oznámenie o pridelení identifikačného čísla IČO. Tieto dokumenty Vám budú následne ako originály doručené aj poštou.

Po prijatí dokumentov je potrebné usporiadať členskú schôdzu a na schôdzi spísať "zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu" a prijať členov združenia, vymenovať do jednotlivých funkcií odoby ako sú (Prezident, Viceprezident a i..)

Bankový účet založenie:
Na založenie Business účtu o.z. v banke sú potrebné dokumenty (zo všetkých dokumentov si na prepážke pracovníčka banky vytvorí kópiu):
 • Stanovy - originál
 • Oznámenie o pridelení identifikačného čísla IČO - originál
 • Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu (podpísanú zakladajúcimi členmi) - originál
Vzor stanov link...
Vzor zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu link...

Po obdržaní všetkých dokumentov vyplníte Formulár na registráciu nového klubu na linku... kde postupne priložíte dokumenty v elektronickej forme.

V prípade otázok volajte na tel.: Jozef Benč, +421 905 264 870