SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2020: ‭636 096‬ EUR
 Partneri
 Mediálni partneri
 Médiá, rozhovory


Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019


Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Dokumenty a tlačivá

Evidenčná prihláška Klubu / Oddielu
Prihláška na registráciu člena
Prestupový lístok, ohlásenie prestupu pretekára
Prihláška k štartu na zahraničných súťažiach ako príloha k žiadosti
Smernica o účasti členov SAFKST na zahraničných súťažiach a podujatiach, ktoré nie sú v súťažnom kalendári SAFKST
Štatút CŠČM 2019
Smernica o rozdelení 15 percent Príspevku pre kluby
Smernica SAFKST o členskom ročnom poplatku
Štatút Konferencie
Hlasovací a volebný poriadok
Rokovací poriadok Konferencie
Rokovací poriadok výkonného výboru
Smernica Per Rollam pre SAFKST12/2017/VV
Licenčný a registračný orgán
Antidopingové pravidlá 2020

   
Cestovné náležitosti

Smernica o cestovných náhradách 2020
Povolenie na použitie vlastného vozidla
Prezenčná listina
Hromadné vyúčtovanie cestovných
náhrad rozhodcov
Vyúčtovanie ošatného rozhodcov
Súpis dokladov predkladaných na zúčtovanie refundácie nákladov na súťaž SAFKST
Vyúčtovanie cestovných náhrad
na reprezentačné zrazy
Vyúčtovanie cestovných náhrad