SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

5/5

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Partneri MS Fitness 2019
 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...
QR code
  • Added: 17.01.2020   |   125 readings / views

Oznam štatutárom oddielov SAFKST o dokladovaní bezúhonnosti

Vážený predseda/štatutár oddielu SAFKST.
V súlade s rozhodnutím VV SAFKST zo dňa 16.12.2019 si dovoľujeme oznámiť všetkým členom SAFKST:
V súlade s novelou Zákona o športe každý štatutárny zástupca klubu/oddielu, všetci funkcionári SAFKST, štátni tréneri, rozhodcovia a členovia realizačného tímu majú povinnosť doručiť na sekretariát výpis z registra trestov a čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Prijatou úpravou v zákone sa sprísňuje definícia vyžadovanej bezúhonnosti športového odborníka - novelizované sú: § 7 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 2 písm. b), § 7 ods. 2 písm. c) a § 7 sa odsek 2. Úprava sa týka všetkých športových odborníkov definovaných v § 6 zákona s účinnosťou od 1. januára 2020.
Zároveň žiadame štatutárov oddielov o výpis z obchodného registra (ak je klub zaregistrovaný ako obchodná spoločnosť) alebo o výpis z evidencie občianskych združení (ak je klub občianskym združením).
Všetky uvedené doklady

  1. výpis z registra trestov
  2. čestné prehlásenie o bezúhonnosti (vzor tlačiva link...)
  3. výpis z obchodného registra/registra občianskych združení

je potrebné naskenovať a zaslať v elektronickej podobe a to čo najskôr na safkst@gmail.com a zároveň originál v listinnej podobe poštou na adresu SAFKST, P.O. BOX 126, 850 00 Bratislava.
Termín predloženia uvedených dokladov je najneskôr do 31.januára 2020.
Bez predložených dokladov nie je možné uhradiť ročné poplatky ani zaregistrovať pretekárov na súťaž.