SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 Newsletter
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel: + 421 2 49 249 199
  Tel.: +421 908 965 156
 
  Fax: + 421 2 49 249 559
 Odkazy

 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová

Vaško - Ivana Horná

Vaško - Peter Tatarka

Vaško - Alžbeta Peťková
na akcii
Športovec SAFKST 2017
 Sponzori

Reklamní partneri

Multimediálny partner


 

Marketingový partner

Ako chutila moc

     Je november, sme v strede súťažného obdobia a tak ako naši športovci, tréneri , tak aj sociálne siete zabrali na „plné obrátky“. Všetky nové náležitosti a povinnosti ukladané Ministerstvom školstva zaberajú naozaj veľa času a aj všetky jesenné súťaže sú v plnom prúde. Čítať celý článok


OZNAM

V dôsledku mylných a zavádzajúcich interpretácií poskytuje SAFKST nasledovné informácie a vysvetlenie:
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja oznamuje všetkým svojim radovým členom a subjektom, že podujatie Šport festival (čo zahŕňa všetky aktivity v termíne a na mieste konania Šport festivalu) nie je schválené  ani zaradené do kalendára SAFKST. Svetové federácie IFBB a IPF, kde patrí aj SAFKST, vyslovene zakazujú svojim členom aktívne sa zúčastniť akéhokoľvek podujatia, ktoré organizuje alebo sa na ňom zúčastní konkurenčná organizácia. ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE BUDÚ NA ŠPORT FESTIVALE MAŤ NATURÁLNI KULTURISTI A DETSKÉ FITNES POD ORGANIZÁCIOU SANK, SÚŤAŽE V SILOVOM TROJBOJI V ORGANIZÁCIÁCH WRPF, WPC a WEPF. Keďže ide o organizácie, ktoré sú svojou činnosťou pre IFBB, IPF a teda aj SAFKST konkurenčnými, aktívna účasť akoukoľvek formou (pretekár, rozhodca, tréner, funkcionár, čestný hosť, organizátor, exhibičné vystúpenie) na Šport festivale nie je povolená. V prípade porušenia tohto nariadenia bude VV SAFKST postupovať v súlade so Stanovami SAFKST:
Čl. XII.
Vylúčenie zo SAFKST

 
1. Člen SAFKST môže byť vylúčený zo SAFKST:
   c) vykonáva činnosť nezlúčiteľnú s poslaním SAFKST a IFBB, IPF, za ktorú sa považuje:
     i. byť členom alebo zúčastňovať sa akcií a činnosti v organizáciách s celoslovenskou pôsobnosťou,
ktoré majú rovnaké úlohy a ciele ako SAFKST a svojou činnosťou môžu byť pre SAFKST konkurenčnými. Tieto organizácie a ich postavenie ku SAFKST určuje VV SAFKST. 
     ii. zúčastňovať sa na športovej činnosti, alebo byť členom v organizáciách, ktoré IFBB, IPF považuje za konkurenčné.


Výzva pre oddiely SAFKST, ktoré by mali záujem o usporiadanie súťaži v silovom trojboji a tlaku na lavičke
v roku 2019

Každý subjekt, ktorý je členom asociácie SAFKST, sa môže uchádzať o usporiadanie súťaže v silovom trojboji a tlaku na lavičke na rok 2019. Predbežný súťažný kalendár aj s miestami konania v silovom trojboji a tlaku na lavičke na rok 2019 link...
Záujemcovia môžu poslať žiadosť do 31.10.2018 na e-mail dominik.olexa@gmail.com
Žiadosti, ako aj predbežný súťažný kalendár budú prerokované na najbližšom zasadnutí ŠTK pre silový trojboj a tlak na lavičke.


Oznam
 
"Vážení členovia SAFKST: Z dôvodu odstúpenia pôvodného organizátora od súťaže, si vás dovoľujem osloviť s ponukou usporiadať v termíne 13.10.2018 alebo 14.10.2018, súťaž pre ženské kategórie a vybrané mužské kategórie (men´s physique, classic physique), ktorá bude nominačnou súťažou na Majstrovstvá sveta v Bialystoku. V prípade vážneho záujmu kontaktujte, prosím, sekretariát SAFKST. Prezident SAFKST."
Oznam pre zástupcov klubov SAFKST.
V predchádzajúcich dňoch Vám boli do mailovej schránky zaslané prihlasovacie údaje do informačného systému Asociácie Fitnes, Kulturistiky a Silového Trojboja. Prosíme Vás o vyplnenie chýbajúcich údajov členov Vašich klubov v termíne najneskôr do 31.8.2018, uvedené údaje budú následne spracované informačným systémom Ministerstva školstva.
Mail s prihlasovacími údajmi môže byť Vašim mailovým klientom vyhodnotený ako spam a preto skontrolujte prosím aj priečinok Vašej nevyžiadanej pošty. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa práce s informačným systémom kontaktujte prosím pána Jozefa Benča +421 905 264 870.

Medzinárodné súťaže - Jeseň 2018

Zdravím všetkých športovcov, trénerov, vedúcich oddielov a členov SAFKST.

     Týmto by som chcela požiadať športovcov, aby si pozorne prečítali “Inspection report” z každej súťaže IFBB na ktorú sa prihlásili a riadili sa presne termínmi platieb. Organizátori súťaží zvolili zvýhodnené resp. znevýhodnené platby v prípade úhrad poplatkov za štartovné pri platbách po termíne. SAFKST posiela prihlášky na všetky súťaže čítať celý článok...


OZNAM


VV SAFKST schválil žiadosť Rolanda Brosmana o dočasné prerušenie výkonu funkcie reprezentačného trénera mužovOZNAM
 
Na základe odstúpenia Mgr. Petra Antala z funkcie viceprezidenta a z najvyššieho výkonného orgánu SAFKST, výkonný výbor SAFKST na svojom zasadnutí dňa 24.8.2018 na návrh prezidenta v súlade s Čl. XXI bod 8 Stanov SAFKST kooptoval Mgr. Ľuboša Matejičku a v súlade s Čl. XV bod 26 Stanov SAFKST ho poveril vykonávaním funkcie viceprezidenta SAFKST pre fitnes a kulturistiku

Rozhodcovský kurz Silového trojboja pre mužov aj ženy.
Kurz sa koná v termíne 6.10.2018 v rámci súťaže Grand Prix Slovakia a Majstrovstiev Slovenska v klasickom silovom trojboji masters v Častej. Prihlášky posielajte na adresu 021johnyblack@gmail.com do 1.10.2018.

Odvolanie štátnej trénerky, vznik a zloženie komisie štátnej reprezentácie pre fitnes a kulturistiku.
 
Prezident SAFKST odvolal z postu štátneho trénera junioriek a žien vo fitnes a kulturistike Barbaru Machalovú k 1.5.2018 a zároveň poveril Luciu Košeckú touto funkciou, čo odsúhlasil VV SAFKST.
VV SAFKST na návrh prezidenta zrušil vo vetve fitnes a kulturistika Komisiu trénersko-metodickú a Komisiu nominačnú.
VV schválil vznik a zloženie Komisie štátnej reprezentácie pre fitnes a kulturistiku, ktorá o.i. preberá všetky práva a povinnosti zrušených komisií (Gabriela Mlsnová – predseda Komisie, Peter Uríček, Ľuboš Matejíčka – členovia Komisie).
Komisia štátnej reprezentácie podľa svojho uváženia prizýva na svoje zasadnutia štátnych trénerov, prípadne členov realizačného teamu, dozoruje a usmerňuje ich činnosť, riadi činnosť reprezentácie vo všetkých vekových kategóriách, nominuje športovcov na všetky vrcholné súťaže vrátane ME a MS. Komisia spadá priamo pod VV.
Gabriela Mlsnová požiadala o uvoľnenie z funkcie predsedu Komisie rozhodcov.
Sústredenie Rajecké Teplice marec 2018
 
Prvé dospelé regeneračno-reprezentačné sústredenie Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja roku 2018 sa konalo v hoteli  Aphrodite v Rajeckých Tepliciach v polovici marca. Report link...

 

     V septembri 2017 vzniklo IFBB Elite Pro, ktoré poskytuje možnosť najlepším športovcom IFBB pokračovať po ukončení účinkovania na amatérskej scéne (majstrovstvá sveta, Európy,..) v profesionálnej dráhe.
     Výlučnými partnermi IFBB Elite Pro sú členské národné športové zväzy, na Slovensku je to Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja.  
     Schválenie prestupu do IFBB Elite Pro po splnení všetkých podmienok a prerokovaní na Výkonnom výbore SAFKST závisí výlučne na prezidentovi SAFKST. Prezident podpisuje a posiela žiadosť amatérskeho športovca na centrálu IFBB na vstup do IFBB Elite Pro. Po zaradení pretekára medzi profesionálov a doručení IFBB Elite Pro Card (karta pretekára) na sekretariát SAFKST, odovzdáva túto kartu novým profesionálom prezident SAFKST, alebo prezidentom poverený člen Výkonného výboru. Tieto predpisy vychádzajú z pravidiel IFBB Elite Pro.
      IFBB Elite Pro doporučuje profesionálom, aby sa prihlasovali na súťaže prostredníctvom národných športových zväzov, čiže SAFKST, ale môžu sa prihlásiť aj sami.
      Nominácia rozhodcov a ich prihlásenie cez rozhodcovskú komisiu IFBB na IFBB Elite Pro podujatia je výlučným privilégiom prezidenta SAFKST.

Pozvánka na konferenciu SAFKST.

Pozývame Vás na výročnú konferenciu SAFKST
za rok 2017, ktorá sa uskutoční v
školskej jedálni SOŠ hotelových služieb a obchodu,

 
Zvolen, Jabloňová 1351,

 

v sobotu 24. marca 2018 o 12:00.
 
Pozvánka link...
Poverenie zastupovania na konferencii link...
Informácia o počte hlasov pre členské subjekty link...
Predbežná výročná správa SAFKST za rok 2017 link...

Informácia zo Sekcie športu MŠVVaŠ
pre všetkých športových odborníkov:
V žiadnom prípade neposielajte žiadosti o zápis podnikania športového odborníka v nasledovných prípadoch:
a) ak sa nachádzate vo zverejnenom zozname športových odborníkov na webovom sídle ministerstva (http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls), nakoľko ide o duplicitnú (a teda bezpredmetnú) žiadosť,
b) ak máte platnú živnosť v oblasti činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej začiatkom pred 01.01.2016, nakoľko podnikáte ďalej podľa živnostenského zákona až do uplynutia platnosti živnosti (a nepotrebujete podnikať podľa zákona o športe),
c) ak podnikáte v činnosti športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o. a pod.), nakoľko toto nie je podnikanie športového odborníka podľa zákona o športe (toto je potrebné riešiť cez obchodný register).
Vo všetkých troch uvedených prípadoch budú prijaté žiadosti založené do spisu bez odpovede, nakoľko duplicitné podávanie žiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba novej žiadosti (nie duplicitnej) o zápis podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace.
 Veľmi pekne Vám ďakujeme.
Report zo sústredenia fitnes detí
Začiatkom marca mali úspešné reprezentantky Slovenska z ME a MS vo fitnes detí možnosť zúčastniť sa sústredenia (za odmenu) v hoteli Aphrodite Palace v Rajeckých Tepliciach.Kedže som sa úplnou náhodou (-neodkladné pracovné povinnosti tréneriek nášho klubu) ocitla priamo na mieste, celý článok...
  


Nominácia na Majstrovstvá sveta v kulturistike mužov 2018, Benidorm, Španielsko


Miroslav Škadra - klasická kulturistika do 168 cm
Tomáš Smrek - Games Classic BB do 175 cm
Tomáš Marton - Games Classic BB nad 175 cm
Michal Kertés - kulturistika do 70 kg
Ján Soták - kulturistika do 80 kg
Peter Tatarka - Classic Physique do 180 cm

Štefan Macík - odmietol nomináciu na MS v kategórii Classic Physique aj nomináciu v kategórii kulturistika.


Aké boli MS 2018?

Uplynulý víkend sa v poľskom Bialystoku konali Majstrovstvá Sveta v ženských nomináciách fitness, bikiny fitnes, bodyfitnes, wellness fitnes a women´s physique. Súčasťou šampionátu boli tiež mužské nominácie v kategóriách men´s physique, či fitnes mužov, súťažiaci mohli dokonca bojovať o tituly majstrov sveta v zmiešaných pároch. Čítať celý článok

Arnold Classic Europe
28-30.9.2018 Barcelona

Najväčšia a najvýznamnejšia nemajstrovská súťaž sezóny - Arnold Classic Europe - je za nami. Videli sme výborne pripravené športovkyne a športovcov z celého sveta. 

     V amatérskej súťaži sa ukázali podaktorí ešte len v príprave na najdôležitejšie podujatia roka - Majstrovstvá sveta v Bialystoku a v Benidorme, čomu u niektorých zodpovedala aj momentálna forma. Výborne pripravení slovenskí športovci dosiahli krásne medailové umiestnenia: čítať celý článok...


World Juniors & Sub-Juniors Men's Championships Potchefstroom / South Africa, 3 − 8 September, 2018

     Z majstrovstiev sveta v silovom trojboji dorastencov a juniorov IPF v Juhoafrickom Potchefstroome priniesla slovenská výprava 13 medailí. Dorasteneckým majstrom sveta v kategórií do 105 kg sa stal čítať celý článok...


Prvý diel novej relácie
Jankowitch Report 001 s Borisom Mlsnom.
Budú zmeny v prestupe od amatérov do Elite PRO!? Zmenia sa podmienky účasti na zahraničných pretekoch!? Viac o novinkách IFBB Slovakia sa dozvieš už vo videu

ZRAZ ŠPORTOVCOV SAFKST
Pozývam všetky športovkyne, športovcov a ich trénerov, ktorí majú záujem zúčastniť sa výberu športovcov do širšej reprezentácie v dlhodobom výhľade, na ZRAZ ŠPORTOVCOV SAFKST dňa 28. júla 2018.  ŽENY a JUNIORKY očakávam o 10:00 hod., MUŽOV a JUNIOROV o 14:00 hod. v priestoroch fitnescentra PENGYM, Wolkrova 47, 85101 Bratislava (adresa do navigácie je Černyševského 1, Bratislava-Petržalka). PODMIENKOU ÚČASTI NA ZRAZE ŠPORTOVCOV SAFKST JE PREDLOŽENIE PLATNÉHO PREUKAZU ČLENA SAFKST SO ZAPLATENOU ZNÁMKOU NA ROK 2018. Poprosím záujemcov, aby priniesli so sebou aj vyplnenú Kartu pretekára, ktorú stiahnete TU. Na zraze bude prítomný generálny sekretár SAFKST, ktorý rád pomôže vyriešiť všetky náležitosti ohľadom preukazov a členských známok. Teším sa na Vašu účasť.
Boris Mlsna,
prezident Slovenskej asociácie fitnes,
kulturistiky a silového trojboja

Majstrovstvá sveta vo fitnes detí 2018
V sobotu 16.júna sme prežili deň plný vrcholných športových výkonov na 2018 IFBB Majstrovstvách sveta vo fitnes detí. Gratulujem všetkým malým reprezentantom a reprezentantkám, zvlášť medailistom, gratulujem trénerkám úspešných športovcov a športovkýň a ich rodičom, gratulujem svojej manželke Gabike. Zorganizovaniu majstrovstiev sveta predchádzalo množstvo dní príprav. Prvé Majstrovstvá sveta vo fitnes detí sme organizovali spolu s Gabikou pod záštitou SAKST v roku 2010. Po ôsmich rokoch sme to spolu znovu, myslím, že nadmieru úspešne, zopakovali. Ďakujem všetkým, ktorí sa na organizácii podieľali: Gabike Mlsnovej - predsedníčke Komisie štátnej reprezentácie SAFKST a predsedníčke Komisie fitnes detí EBFF, generálnemu sekretárovi Viliamovi Sabolovi ml., Vilovi Sabolovi st., Jozefovi Benčovi, Jozefovi Andrejovi, Slávovi Liptákovi, Eve Baníkovej, Dominike Multáňovej, Simone Chmelařovej, Betke Peťkovej, Ele Masarykovej, Ľubovi Hečkovi, Andrejovi Hlinkovi, Jarovi Slávikovi a agentúre Starhouse a ďalším, ktorí nám pomáhali. Ďakujem sponzorom a rodičom detí za krásne poháre, fľaše na nápoje a občerstvenie pre účastníkov.
 
Boris Mlsna, riaditeľ 2018 IFBB Majstrovstiev sveta vo fitnes detí, prezident SAFKST
 
Media Acreditation Form link...
Inspection report  link...
Final Entry Form  link...
Majstrovstvá Európy v silovom trojboji
Plzeň 2018

Naša výprava silových trojbojárov súťaží v Plzni na ME odkiaľ priamy prenos môžete sledovať na linku
http://goodlift.info/live.php

Majstrovstvá Európy Santa Susanna 2-7.5.2018
Presunuli sme sa do dejiska Majstrovstiev Európy.
Od dnes to bude boj!

Propozície CEDRON CUP 2018 v mrtvom ťahu
Svätoplukovo
 
Report z MSR mužov – 15.04.2018
 
     Majstrovstvá Slovenska mužov odštartovala kategória Kulturistika do 90 kg, kde nastúpilo 9 pretekárov. Po nástupe pretekárov na pódium, bolo jasné, že to bude súboj medzi pretekármi Jakubom Vilímkom a Matejom Nociarom. Rozhodcovia jednoznačne rozhodli, že víťazstvo zaslúžene patrí Jakubovi Vilímkovi, nakoľko prišiel v oveľa lepšej forme ako z pred týždňa zo súťaže Liptov Cup. celý článok...Report z MSR žien 14.4.2018
 
Po úvodnom fitnes víkende v Sabinove a L. Mikuláši, ktorý odštartoval jarný kolotoč súťaží Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja, je za nami ďalší, fitnesom nabitý víkendový maratón. V sobotu sa konali Majstrovstvá Slovenska žien, v nedeľu štafetu prebrali Majstrovstvá SR mužov, ktoré celý článok...
MSR v klasickom silovom trojboji
- RAW Žilina 2018

 

J